กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี จ.ตาก

กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง ตำบลน้ำริม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ในการนี้ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายดุษฎี พรพระแก้ว ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และคณะเฝ้ารับเสด็จ

รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง อัตราการสูบน้ำ 7.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบน้ำจากสระเดิม ความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,169 เมตร และอาคารหอถัง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน 2564

และได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทหารพันธุ์ดีพร้อมระบบส่งน้ำ ความจุที่ระดับเก็บกัก 133,000 ลูกบาศก์เมตร ทำนบดินสูง 6 เมตร ความยาว 340 เมตร ระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 776 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม 2565

โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่แปลงเกษตร 44 ไร่ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนค่ายวชิรปราการในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป