เตือนโรงงาน-อาคาร ไม่ส่งรายงานการจัดการพลังงาน โดนปรับ 2 แสน

วัฒนพงษ์ คุโรวาท

พพ. เข้ม แจ้งเตือนให้โรงงานและอาคารควบคุม ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายใน 31 มีนาคม 2567 หากเพิกเฉยจะมีโทษปรับทางพินัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตามที่ พพ.ได้ออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั่วประเทศทั้งหมด จำนวน 9,857 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,524 แห่ง และอาคารควบคุม 3,333 แห่ง โดยในปี 2565 การกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีผลการประหยัดพลังงาน จำนวน 323.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (kTOE) สามารถลด  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 1,846.43 พันตัน CO2 จึงนับได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุมได้ดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมของตนเองแล้ว จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบพลังงาน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานดังกล่าว พร้อมกับรายงานจัดการพลังงานให้กับ พพ. ภายใน 31 มีนาคมทุกปี

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่าเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 หากเพิกเฉยจะมีบทกำหนดโทษปรับทางพินัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยตาม มาตรา 55 เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21

อันได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองแสนบาท เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร. 0-2223-0021-9 ต่อ 1033 และ 1466 สำหรับอาคารควบคุม, ต่อ 1367 และ 1666 สำหรับโรงงานควบคุม หรือ Line : @eservice_dede

“การกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เป็นการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่นอกจากจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


พพ.เชื่อมั่นว่าหากทุก ๆ ภาคส่วน ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วจะสามารถช่วยให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีในเชิงธุรกิจ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนราคาและด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยให้ประเทศไทยในบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานได้อย่างแน่นอน” นายวัฒนพงษ์กล่าว