ปลัดเกษตรฯ ร่วมงานประกาศ Thailand Vision เพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมการประกาศ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน พร้อมสนับสนุนการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก ชูแนวคิด ‘ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋าต้องมีเงิน’ เพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) ที่รัฐบาลต้องการจะยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร ทำให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋าต้องมีเงิน” ดูแลความมั่นคงทางอาหารของโลก พร้อมเป็นครัวของโลกที่สามารถปรุงอาหารทุกประเภทส่งออกไปยังตลาดโลก

โดยรัฐบาลจะเข้ามายกระดับเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้น 3 เท่าใน 4 ปีของรัฐบาลนี้ ดูแลทั้งดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา ให้อุดมสมบูรณ์ และแหล่งชลประทานจะต้องขยายให้ครอบคลุม 40 ล้านไร่ ดูแลการเพาะปลูก Precision Agriculture การเลี้ยงสัตว์ และดูแลปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ควบคู่กับการสนับสนุนสินค้าเกษตรทั้งประเทศไปสู่ตลาดโลก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นปัจจัยทางด้านอาหารของโลก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาอาหารโปรตีนสูงจากพืช ตลอดจนการพัฒนาอาหารที่แปลกใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นกระแสของตลาดโลกในอนาคต

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขณะประกาศวิสัยทัศน์

อีกทั้งจะยกระดับคุณภาพอาหาร ทั้งอาหาร Halal อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารชนิดพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนรัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปเปิดร้านอาหารในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ไทยกลายเป็นปัจจัย 4 ของโลกในด้านอาหารต่อไป