บี.กริม เพาเวอร์ MOU สผ. มุ่งฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

บี.กริม เพาวเวอร์ MOU สผ.

บี.กริม เพาเวอร์ ลงนาม MOU สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชน

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลและการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้โครงการด้านพลังงานที่ภาคเอกชนพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

นายดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาดำเนินการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียป่าไม้ รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ และพัฒนาฐานข้อมูลเข้ากับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility : TH-BIF)

Advertisment

“บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญต่อการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละฝ่าย ทั้งการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างภาคเอกชนและชุมชนโดยรอบโครงการ โดยเชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมในวงกว้าง

Advertisment

สำหรับความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ สผ.ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดและใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรชีวภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนร่วมกันต่อไปในอนาคต