ไม่ยากถ้าอยากเป็น ‘ผู้ตรวจประเมินและรับรองการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน’

ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในอาคาร อาทิ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หรือการใช้วัสดุประหยัดพลังงาน ทำให้อาชีพอย่าง “ผู้ตรวจประเมินและรับรองการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน” นั้นจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบและรับรอง

“ประชาชาติธุรกิจ” จะพามาดูคุณสมบัติและเนื้อหาหลักสูตรว่า กว่าจะเป็นผู้ตรวจประเมินและรับรองการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติมีอะไรบ้าง

การจะเป็น “ผู้ตรวจประเมินและรับรองการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน” นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  • ไม่ได้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ในอนุญาตและไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือสถาปนิก
  • เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตามผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากหน่วยงานฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลารวมตลอดหลักสูตรผ่านการทดสอบตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 75% ในแต่ละหมวด
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ต้องเรียนอะไรบ้างในหลักสูตร

เนื้อหาการอบรมจะประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชาด้วยกัน ได้แก่

  1. สมรรถนะและจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  2. ขั้นตอนการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  3. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  5. ตัวอย่างการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
  6. การใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (อย่างน้อย 6 ชั่วโมง)