“ไทย-บรูไน” ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมเปิดตลาดสินค้าฮาลาล

ก.เกษตรฯไทย-บรูไน ถกความร่วมมือสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมลุยเปิดตลาดสินค้าฮาลาล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Madame Dahliana Aliakbar หัวหน้าคณะฝ่ายบรูไน เป็นประธานร่วมของการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตร ระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 1 (the 1st Meeting of Joint Agricultural Working Group (JAWG) between Thailand and Brunei Darussalam) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับสินค้าเกษตร (Food Safety Regulation for Agricultural Goods) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงการเปิดตลาดสินค้าฮาลาลซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การรับทราบข้อมูลและกฎระเบียบ และระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันผลิตสินค้าฮาลาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและเป็นสากล โดยประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลสู่ตลาดต่างประเทศ และยินดีที่จะมีความร่วมมือกับบรูไนทั้งด้านวิชาการและการรขยายตลาดสินค้าฮาลาลอีกด้วย

“หน่วยงานของทั้งสองประเทศยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมปศุสัตว์ การส่งออกอาหารแปรรูป การผลิตปุ๋ย การจัดการทรัพยากรน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

Advertisment