Ease of Doing Business จดตั้งธุรกิจ…แค่ 2 วัน

คอลัมน์ DATA

ทุก ๆ ปี ธนาคารโลกจะจัดทำรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business ของ 190 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา ภาพรวมของไทยอยู่ในอันดับที่ 26 อันดับดีขึ้นจากปี 2017 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 46

ส่วนการเริ่มต้นธุรกิจของไทยอยู่ในอันดับที่ 36 อันดับดีขึ้นจากปี 2017 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 78 แต่เป้าหมายในปีนี้ไทยต้องการปรับอันดับให้ดีขึ้น ให้มาเป็นอันดับที่ไม่เกิน 20 จึงได้เร่งปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

               

โดยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศปรับลดขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจจากเดิม 4.5 วัน เหลือ 2 วัน โดยรวมขั้นตอนการจองชื่อกับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ไว้ในขั้นตอนเดียว ทำให้ลดขั้นตอนจากเดิม 5 ขั้นตอน 4.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน 2 วัน (กราฟิก) พร้อมปรับอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนคงที่ จากเดิมอัตรา 5,500-275,000 บาท เหลืออัตราเดียว 5,500 บาท และหากจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration จะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 3,850 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขึ้นทะเบียนลูกจ้าง โดยล่าสุด สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม พัฒนาระบบ biz portal เพื่อให้เอกชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขึ้นทะเบียนลูกจ้างผ่านระบบออนไลน์ได้

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยให้ข้อมูลการปรับปรุงการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามทุกประเด็นที่ทีมวิจัยสงสัย ซึ่งไทยคาดหวังว่าในปีนี้จะถูกปรับอันดับไทยให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement