“พาณิชย์” ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่เขตเทศบาลจังหวัดสกลนครเร่งเปิดจำหน่ายสินค้า และกำหนดมาตรการรองรับภายหลังน้ำลด ประสานผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง รายใหญ่ให้จัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้มีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ ห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าธงฟ้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และผลิตภัณฑ์ชำระล้าง ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% และกระทรวงพาณิชย์จะจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด นำสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำหน่ายในพื้นที่ที่ประสบภัย จำนวน 5 อำเภอ จำนวน 10 แห่ง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคในนามกระทรวงพาณิชย์พร้อมได้นำไปมอบสมทบให้กับท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 5,797,541 บาท และในวันนี้ (9 สิงหาคม 2560) ได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดหาและรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเบื้องต้นจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และนครพนม และจะทยอยให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดอื่นๆ อีกต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะก่อประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีขวัญกำลังใจ ที่เข้มแข็งเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดอีกด้วย