“ร่าง พ.ร.บ.ข้าว” ฉบับ สนช. ขึ้นทะเบียนชาวนา-จัดโซนนิ่งเพาะปลูก

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิก สนช. 25 คน ร่วมกันเสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าว ฉบับที่ พ.ศ…. ต่อที่ประชุม สนช.โดยร่าง กม.ฉบับนี้กำหนดให้มี “คณะกรรมการข้าว” หรือ คกข.โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ตั้งบอร์ดข้าว นายกฯเป็นประธาน สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติข้าว ฉบับที่ พ.ศ….ประกอบด้วย มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการข้าว (คกข.) มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.พาณิชย์ ปลัดกระทรวงการคลัง เกษตรฯ พาณิชย์ มหาดไทย อุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) … Continue reading “ร่าง พ.ร.บ.ข้าว” ฉบับ สนช. ขึ้นทะเบียนชาวนา-จัดโซนนิ่งเพาะปลูก