ไฟเขียวตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 7 คน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จำนวน 7 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

1. นายสุธรรม อยู่ในธรรม
2. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
3. นายสมชาติ สร้อยทอง
4. นางอร่ามศรี รุพันธ์
5. นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล
6. นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
7. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหนึ่งคนก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

Previous articleพิษไต้ฝุ่น ‘เชบี’ คร่าชีวิตแล้ว 7 ราย บาดเจ็บ 300 คน สนามบินคันไซประกาศปิดชั่วคราว
Next articleกรมส่งเสริมสหกรณ์หวั่นออมทรัพย์ เสี่ยงขาดสภาพคล่อง เหตุเงินฝากธนาคารต่ำ-แนวโน้มลูกหนี้ผิดนัดแนะทำแผนรองรับความเสี่ยง หลังซื้อหุ้นกู้เอกชนระยะยาว