ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนปาล์มน้ำมัน ทุนประเดิม 1 พันล้านบาท

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ การจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รัฐบาลให้ทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และเงินงบประมาณประจำปี ปีละ 10 ล้านบาท

วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย พัฒนา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และเป็นทุนสงเคราะห์ให้แก่เกษตรกรดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน เช่น การปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ที่เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานทดแทนต้นเก่าในพื้นที่ดิน การทำประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ และการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ซึ่งการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกร) กลางทาง (ลานเทและโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ) และปลายทาง (โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์/อุตสาหกรรมสบู่ อาหารสัตว์ และอื่น ๆ )


นอกจากนี้ยังเห็นชอบยุบเลิกกองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นการยุบเลิกกองทุนซึ่งหมดความจำเป็นแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือการแปรรูปของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (ตลอดระยะเวลารวม 18 ปี) รวมทั้งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยในปีงบประมาณ 2558 กองทุนดังกล่าวได้นำเงินสภาพคล่อง ทั้งหมด จำนวน 600.57 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว