‘อภิรดี’ นำคณะร่วมประชุม ‘STEER’ ไทย-สิงคโปร์ แง้มแผนชวนนักลงทุนสิงคโปร์ร่วม EEC

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนจะนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ซึ่งสิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นี้ขึ้น โดยเป็นการประชุม STEER ครั้งที่ 5 จะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ถือเป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกัน หาแนวทางอำนวยความสะดวกทางการค้าและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน

ไทยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุน การเชิญชวนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของไทย เช่น เรือ ราง ท่าอากาศยาน การซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยาน รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในด้านพลังงาน รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร การอำนวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้า ปศุสัตว์ของไทย ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร และไข่ไก่ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้สะดวกและมากขึ้น ขณะที่สิงคโปร์ต้องการจะขยายตลาดสินค้ารังนกตากแห้งส่งออกมาตลาดไทย”

นอกจากนี้ยังมี ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้าน ICT ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เช่น Cyber Security และ Online Consumer Protection เป็นต้น

ขณะเดียวกันมุ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือสำราญ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือสำราญระหว่างไทย-สิงคโปร์ และความร่วมมือด้านการบิน ซึ่งจะมีการเจรจาแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กับสำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ (CAAS) และการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการบินไทย-สิงคโปร์ ระหว่าง CAAT กับ CAAS ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่นการให้บริการตรวจสอบสิทธิบัตรภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) เรื่องการแต่งตั้ง IPOS เป็นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศและองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

ทั้งนี้ ในปี 2559 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก โดยในปี 2559 การค้ารวมไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า 14,737.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 7.43% โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 1,715.61 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค. – มิ.ย.) การค้ารวมไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า 8,365.02 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.90 % โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 312.29 ล้านเหรียญสหรัฐ


สินค้าส่งออกที่สำคัญไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ แผงวงจรไฟฟ้า