ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.อ้อย-น้ำตาลทราย ฉบับใหม่

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบและสอดคล้องกับพันธกรณีและกรอบข้อตกลงทางการค้าขององค์การการค้าโลก WTO อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “น้ำตาลทราย” และ “โรงงาน” เพื่อให้ครอบคลุมถึงน้ำอ้อยที่จะนำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากน้ำตาลทราย กำหนดบทนิยามใหม่คำว่า “น้ำอ้อย” และ “สมาคมโรงงาน” เพื่อให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้โดยตรงนอกเหนือจากน้ำตาลทราย อาทิ แก๊สโซฮอลล์

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่เกินร้อยละ 95 เพื่อไม่ให้ราคาอ้อยขั้นต้นสูงเกินกว่าประมาณการรายได้ที่คำนวณได้และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย แก้ไขเพิ่มเติมกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ให้นำส่วนต่างไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นหรืออ้อยขั้นสุดท้ายในฤดูผลิตปีถัดไป เพื่อแก้ไขเรื่องการอุดหนุนเกษตรกรของกองทุน

แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษ แยกอัตราโทษของชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยออกจากกันและเพิ่มอัตราโทษเฉพาะโทษปรับจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @Prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ