กรมพัฒนาธุรกิจ สร้างUsernameรหัสเดียว ให้ธุรกิจเข้าถึงทุกบริการออนไลน์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจ มีแนวโน้มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทาง การเงินผ่านทางออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่นในการช่วยทำบัญชี การบริการด้านโลจิสติกส์ การค้นหาข้อมูลคู่ค้าและการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น กรมฯจึงได้พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า อาทิ เปิดให้บริการจดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ช่วยประหยัดค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการเดินมาติดต่อราชการได้ รวมไปถึงยังสร้างฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลพร้อมที่จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (Big Data)

นายวุฒิไกร กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ให้กรอกอีเมลของนิติบุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที กรมฯจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) โดยใช้รหัสนี้เพียงรหัสเดียวก็สามารถเข้า ‘ใช้งานบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์’ ของกรมฯ ได้ทั้งหมด เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) งานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) และระบบแจ้งเตือนให้ธุรกิจทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ของ นิติบุคคลเมื่อครบกำหนดต่างๆ เพื่อไม่ให้สูญเสียต้นทุนการดำเนินธุรกิจจากการไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มากไปกว่านั้นรหัสดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้กับ ‘การดำเนินธุรกิจผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า/ประปา และการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อีกด้วย

นายวุฒิไกร กล่าวว่า กรมฯ จึงขอความร่วมมือนิติบุคคลโปรดกรอกข้อมูลของอีเมลสำหรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ ช่วยให้คู่ค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านคลังข้อมูลธุรกิจของกรมฯ และร่วมกันสร้างฐานข้อมูลธุรกิจของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์

สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินการจัดตั้งไปแล้วก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ DBD e-Filing แล้วนิติบุคคลกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก สามารถเข้าใช้บริการผ่านรหัสดังกล่าวได้

และ2. กลุ่มที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ e-Filing สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ e-Filing หรือ 2.ทำหนังสือชี้แจงต่อนายทะเบียนขอเพิ่มข้อมูล e-mail ของนิติบุคคลเพื่อที่กรมฯจะได้จัดส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไปยัง e-mail ที่แจ้งเพิ่มเติมไว้ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูตัวอย่างหนังสือชี้แจงขอเพิ่มข้อมูล e-mail ได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน

Advertisment

 

ที่มา มติชนออนไลน์