หอการค้าไทย จัดโครงการ Big Brother Season 2 หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน SMEs ของไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนา SME ของไทยอย่างจริงจัง เพราะ SMEs มีบทบาทและเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP SME ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.0 – 5.5 และมูลค่า GDP SME ไตรมาส 2 ของปี 2561 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูง รวมทั้งภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาสก่อน แม้ว่า GDP SME ไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคผลิต แต่อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในครึ่งปีแรกยังเท่ากับร้อยละ 5.5 จึงยังคงประมาณการการเติบโตของ GDP SME ทั้งปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 5.0 – 5.5 โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง GDP SME จะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SME จะมีส่วนช่วยให้ SME มีความพร้อมที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs จึงได้แต่งตั้ง นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม SMEs ผ่าน Thailand Smart Center (TSC) ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เข้าถึงง่ายและจับต้องได้จริง เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 ให้สมาชิกสามารถนำข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐาน ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) กล่าวว่า หอการค้าไทย ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทย 14 แห่ง ดำเนินโครงการ Big Brother 50 (Season 1) เมื่อปี 2560 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จจนเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง เนื่องจากเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการตามแนวทางประชารัฐ สอดรับกับนโยบายรัฐบาล จึงได้ขยายผลโครงการ Big Brother โดยจัดเป็น Season 2 ขึ้น ในปี 2561

โครงการ Big Brother (Season 2) มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น นำไปสู่การลงทุน การจ้างงาน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงสร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ รองรับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก และที่สำคัญเป็นการถ่ายทอดวิธีคิด และแนวทางการทำงาน จากประสบการณ์ของบริษัทชั้นนำ แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม นอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทพี่และบริษัทน้อง

“ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการใน Season 2 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในฐานะบริษัทน้อง จำนวนทั้งสิ้น 123 ราย โดยมีบริษัทเอกชนชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง จำนวน 29 บริษัท ครอบคลุมกลุ่มภาคการผลิต และภาคบริการ ตลอดจนกลุ่มสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี บริษัทน้องที่เข้าร่วมบ่มเพาะกับโครงการฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจมากกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งบางรายสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% สำหรับในปีหน้า แน่นอนว่าเรายังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็น TSC Big Brother (Season 3) ซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงจะมีบริษัทพี่เลี้ยงที่เข้ามาร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ จะเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงเดือนมกราคม 2562 สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Thailand Smart Center หอการค้าไทย” นายพลิษศร์ กล่าว

นอกจากโครงการ Big Brother แล้ว ในปี 2562 Thailand Smart Center ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ จนถึงขั้นเติบโตและส่งออก เช่น โครงการ TSC Easy ที่นำบริการขั้นพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง รวบรวมและให้บริการผ่าน Website หอการค้าไทย อาทิ บริการจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท/หจก.) / บริการ Basic Business Software (บัญชี/การเงิน/HRM) / บริการขอใบรับรองมาตรฐาน / ใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจ / บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ / ออกแบบสื่อออนไลน์ เป็นต้น โครงการ TSC Training เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ผ่านโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตนเองได้ในทันที โดยจะจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง โครงการ TSC Express สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาด้าน Branding และเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ร่วมกับบริษัทพันธมิตร และหอการค้าจังหวัด โดยมีกำหนดจัดในภูมิภาค 5 ภาคทั่วประเทศ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Thailand Smart Center (TSC) โทร. 02 018 6888 ต่อ 8 และ tsc@thaichamber.org

Previous articleขอหนาวให้ชื่นใจ! พรุ่งนี้อากาศหนาวเย็น ภาคเหนืออุณหภูมิลด 2-4 องศา กทม.ลด1-3 องศา
Next article“พาที” ปูพรมเดสติเนชั่นเพิ่ม ส่ง “ซาโอะ” ญี่ปุ่นย้ำจุดขายเที่ยวแนวใหม่