กรมปศุสัตว์ยัน “ไข่ไก่” ไทยปลอดภัยได้มาตรฐาน ไร้ยาฆ่าแมลงตกค้าง

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์มีมาตรการเข้มงวดเรื่องการใช้และเฝ้าระวังสารตกค้างในการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยมาอย่างสม่ำเสมอ ตามนโยบายและข้อสั่งการ ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ โดยกรณีที่มีรายงานข่าวว่าหลายประเทศในยุโรปและสาธารณรัฐเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับปัญหาไข่ไก่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงฟิโปรนิล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้น กรมปศุสัตว์ได้ส่งทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มพร้อมกับสุ่มเก็บตัวอย่างไข่ไก่จากฟาร์มและสถานที่จําหน่ายไข่ไก่ ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ผลการตรวจสอบไม่พบการลักลอบใช้ยาฆ่าแมลงที่ผิดกฎหมายในฟาร์มและผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างไข่ไก่ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย LC-MS/MS ไม่พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงฟิโปรนิล (Fipronil) ในไข่ไก่ แต่อย่างใด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ยาฆ่าแมลงที่จะอนุญาตให้ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้นั้น ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากคณะกรรมการฯของกรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์มีเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มของบริษัทเอกชนทุกแห่ง คอยตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม มีแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม ศูนย์รวบรวมไข่ ตลอดจนสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารตกค้างตลอดทั้งปี หากตรวจพบการลักลอบใช้วัตถุอันตรายที่ผิดกฎหมายในฟาร์ม หรือตรวจพบการปนเปื้อนสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการจะถูกดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทันที จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ให้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี เท่าที่จำเป็น ตามขนาด ปริมาณ ที่กำหนดในฉลาก โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์”

ปัจจุบันประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงด้านสินค้าไข่สด อาทิเช่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้และสิงคโปร์ เป็นต้น ให้การยอมรับในคุณภาพมาตรฐานตลอดทุกขั้นตอนการผลิตไข่ไก่ของประเทศไทย และประเทศไทยสามารถส่งไข่ไก่สดออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท ดังนั้นขอให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและสามารถบริโภคได้อย่างสบายใจ เพราะไข่ไก่ของประเทศไทยมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล กินไข่ทุกวัน กินไข่ทุกวัย กินอะไรใส่ไข่ด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด