บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยส.ค. 29 ราย เพิ่ม 4% เงินลงทุน 1,542 ล้านบาท ส่งผล 8 เดือน

แฟ้มภาพ

บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยส.ค. 29 ราย เพิ่ม 4% เงินลงทุน 1,542 ล้านบาท ส่งผล 8 เดือนอนุญาตแล้ว 192 ราย เม็ดเงินลงทุน 5,842 ล้านบาท

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวลงทุนไทยเดือนส.ค. 2560 จำนวน 29 ราย เพิ่มขึ้น 4% เทียบกับส.ค. 2559 โดยมีเงินลงทุน 1,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% เนื่องจากในเดือนส.ค.ปี 2560 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้ บริการเป็นศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) เป็นต้น ซึ่งมีการจ้างงานคนไทย 1,683 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับ การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการในไทยช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) 2560 มีจำนวน 192 ราย ลดลง 23.95% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีเงินลงทุนรวม 5,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.16% ซึ่งในปี 2559 ทั้งปีมีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 352 ราย และมีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท

               

ทั้งนี้ ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตในเดือนส.ค. 2560 ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 10 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 870 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางกฎหมาย บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ยา บริการให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 596 ล้านบาท ได้แก่ บริการบริหารจัดการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ บริการให้ใช้ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์และข้อมูลราคาชิ้นส่วนรถยนต์ บริการเป็นศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) บริการให้การสนับสนุนบุคลากรไปดำเนินงานในกระบวนการควบคุมการผลิต บริการควบคุมการผลิตให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ บริการติดตั้งซ่อมแซม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์กำเนิดพลังงานเลเซอร์ บริการให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการห้องพัก บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังได้อนุญาตธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศออสเตรีย ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 67 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสินค้าประเภทแผ่นกรองอากาศและแผ่นกรองของเหลว การค้าปลีกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ การค้าปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม การค้าปลีกเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ก๊าซ และปิโตรเคมี การค้าส่งชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกันกระแทกและป้องกันการไหลของหมึกพิมพ์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าส่งเครื่องสูบน้ำชนิดอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แบบจุ่มใต้น้ำสำหรับบ่อ การค้าส่งเครื่องตรวจวัดก๊าซ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรีย และเยอรมนี

“การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น”