ไทย-ภูฏาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าครั้งที่ 2 กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย–ภูฏาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นเวทีหารือระดับสูงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน (H.E. Mr. Lyonpo Lekey Dorji) เพื่อสานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 1 ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดกันแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเอื้อต่อกันได้ อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม

ภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ไม่มีทางออกทะเล มีประชากรประมาณ 7 แสนคน และมีเศรษฐกิจที่เน้นพึ่งพาเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอินเดีย แต่สินค้าไทยก็เป็นที่ต้องการและชื่นชอบของคนภูฏาน ทั้งนี้ ภูฏานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในตลาดเอเชียใต้รองจาก อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ เนปาล และอัฟกานิสถาน การค้าระหว่างไทยกับภูฏานในปี 2559 มีมูลค่าเพียง 24.37 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่มีอัตราเติบโตกว่าร้อยละ 110.73 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555 – 2559) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 15.49 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 74.14 ต่อปี


สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปภูฏาน (ปี 2559) ได้แก่ ผ้าผืน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า และเครื่องนุ่งห่ม ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากภูฏาน (ปี 2559) ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ สินค้าทุนอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ไม้ซุงและไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป