กรมพัฒฯ เผยธุรกิจแห่ลงทุนในพื้นที่ EEC ดึงยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ทั่วปท. ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 4,912 ราย คิดเป็น 31%

กรมพัฒฯ เผยธุรกิจแห่ลงทุนในพื้นที่ EEC ดึงยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ทั่วประเทศ ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 4,912 ราย คิดเป็น 31% เป้าหมายยอดจดทะเบียนธุรกิจทั้งปี 75,000 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ EEC ของไทยและต่างชาติ ดึงยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ทั่วประเทศ ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 4,912 ราย คิดเป็น 31% ขณะที่ ยอดเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 313 ราย คิดเป็น 5% ทั้งนี้เป้าหมายทั้งปีอยู่ที่ 75,000 ราย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 6,876 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6,563 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 313 ราย คิดเป็น 5% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 6,728 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 148 ราย คิดเป็น 2% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 604 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 359 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 185 ราย คิดเป็น 3% ทั้งนี้ เป็นผลเพิ่มจากนักลงทุนไทยและต่างชาติเข้าไปลงทุนในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายการจดทะเบียนทั้งปีอยู่ที่ 75,000 ราย

ขณะที่ มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,840 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 16,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 982 ล้านบาท คิดเป็น 6% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 25,255 ล้านบาท ลดลงจำนวน 7,415 ล้านบาท คิดเป็น 29% นอกจากนี้ พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ไตรมาส 1 ของปี 2562 (มกราคม -มีนาคม) จำนวน 20,750 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2561 จำนวน 15,838 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 4,912 ราย คิดเป็น 31% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2561 (มกราคม-มีนาคม.) จำนวน 20,049 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 701 ราย คิดเป็น 3%

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,814 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,126 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคาร , ร้านอาหาร จำนวน 525 ราย คิดเป็น 3% มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในไตรมาส 1 ของปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 52,391 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี2561 จำนวน 133,798 ล้านบาท ลดลงจำนวน 81,407 ล้านบาท คิดเป็น 61% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2561 จำนวน 60,831 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8,440 ล้านบาท คิดเป็น 14%

Advertisment

นอกจากนี้ พบว่า การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย ไตรมาส 1 ของปี 2562 สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สัญชาติจีน มีเงินลงทุน 1,997 ล้านบาท คิดเป็น 3.81% รองลงมาคือ สัญชาติไต้หวัน เงินลงทุน 406 ล้านบาท คิดเป็น 0.77% และสัญชาติญี่ปุ่น เงินลงทุน 397 ล้านบาท คิดเป็น 0.76% ซึ่งประเภทธุรกิจที่ต่างชาติลงทุนในนิติบุคคลไทยสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแร่เหมืองหินและการก่อสร้าง และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2562 มีจำนวน 1,075 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 812 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 263 ราย คิดเป็น 32% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 928 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 147 ราย คิดเป็น 16% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 106 ราย คิดเป็น 10% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 56 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจค้าสลาก จำนวน 42 ราย คิดเป็น 4% และบว่าไตรมาส 1 ของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) มีจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ จำนวน 3,288 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2561 จำนวน 10,159 ราย ลดลงจำนวน 6,871 ราย คิดเป็น 68% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 –ของปี 2561 จำนวน 3,088 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 200 ราย คิดเป็น 7%

โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 360 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 189 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 89 ราย คิดเป็น 3% อย่างไรก็ดี เมื่อประเมินจากอัตราการเติบโตของ GDP และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามฤดูกาล (Seasonal Trend) คาดว่า เดือนเมษายน 2562 จะมีสถานการณ์การจัดตั้งธุรกิจลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากในเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาเทศกาลรวมทั้งนิติบุคคลและสำนักงานบัญชีอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมส่งงบการเงินประจำปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ส่งผลต่อการจัดตั้งธุรกิจในเดือนนี้ค่อนข้างน้อย อย่างไร ก็ตาม คาดว่าจะมีอัตราการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561