บอร์ดต่างด้าวเผยต่างชาติลงทุนในไทยเดือนพ.ค. 14 ราย วงเงิน 1,214 ล้านบาท

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยเดือนพ.ค.จำนวน 14 ราย นำเงินเข้ามาใช้ประกอบธุรกิจ 1,214 ล้านบาท จ้างแรงงานคนไทยเพิ่ม 410 คน และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยอีกเป็นจำนวนมาก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือนพ.ค.2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ จำนวน 14 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,214 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 410 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับรายละเอียดการถ่ายทอดการลงทุน เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมระบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะเด่นเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ เตือนอัคคีภัย องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ของอุปกรณ์อินเตอร์เฟสและระบบเลเซอร์กำลังสูง เป็นต้น

ส่วนธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต มีดังนี้ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี มีเงินลงทุนจำนวน 505 ล้านบาท เช่น บริการให้คำปรึกษาแนะนำวิธี การใช้งานและการเก็บรักษาเคมีภัณฑ์และพลาสติก บริการด้านการตลาดและส่งเสริ มการขายซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนั กงานบางส่วน พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการให้กู้ยืมเงิน

2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 5 ราย เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอเมริกา มีเงินลงทุนจำนวน 428 ล้านบาท ได้แก่ บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องตัดสิ่งพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และบริการบริหารจัดการและควบคุมการขนส่งน้ำมันทางท่อ

3.ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุ นจากประเทศเยอรมนี และมีเงินลงทุนจำนวน 22 ล้านบาท คือ การค้าส่งเครื่องกำจัดสารควบแน่น เครื่องกรอง และเครื่องวัดที่ใช้ งานในระบบอากาศอัด

4.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน มีเงินลงทุนจำนวน 259 ล้านบาท คือ บริการออกแบบวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งทดสอบและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำมันดิบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ค.2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 83 ราย ลดลง 27% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98% เนื่องจากในปี 2562 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการแม่เมาะ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ เป็นต้น