“รมว.พาณิชย์” ร่วมหารือ AEM ผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน ก.ย.นี้

“รมว.พาณิชย์” ร่วมหารือ AEM ผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน ก.ย.นี้ เป้าหมายผลักดันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนจะนำคณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์นี้ เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า และจะมีการประกาศความสำเร็ จในการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน แผนงานและตัวชี้วัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน กรอบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสูง แนวทางการจดทะเบียนธุรกิจที่ดี รวมถึงกรอบการดำเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของอาเซียนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อยสามารถร่วมอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก

นอกจากนี้ การประชุมอื่นๆ ภายใต้การดำเนินงานของเสาเศรษฐกิจ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) ด้วย

นางอภิรดีกล่าวอีกว่า ในส่วนของความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกงจะร่วมกันประกาศความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ที่ได้เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 รวมทั้งจะมีการร่วมรับรองเอกสารระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ อาทิ แถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ลึกซึ้งขึ้น แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน+3 ปี 2560-2561 แผนกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-รัสเซีย หลังปี 2560 เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP เพื่อเร่งรัดผลักดันให้การเจรจา RCEP ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยเร็ว

ในช่วงการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจยังจะร่วมหารือกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (FJCCIA) สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (EABC) สภาธุรกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKBC) สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (USABC) และสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน (CABC) เพื่อรับฟังข้ อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนกั บภาคเอกชน


ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 9.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 22 ของการค้าไทยกับทั่วโลก ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์