กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านให้กู้สู้แล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืมไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ใช้เป็นทุนขุดเจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำทำการเกษตร พร้อมป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งระยะยาวที่อาจส่งผลทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย ขณะเดียวกันยังจัดสรรเงินกู้ให้สมาชิกนำไปลงทุนประกอบอาชีพปลูกพืชที่ให้ผลผลิตระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาทให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกสหกรณ์รายละ 30,000 – 50,000 บาท เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ที่กำลังลุกลาม ในหลายจังหวัด ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

โดยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่จะช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ในระยะเร่งด่วนนี้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ เงินกู้วงเงิน 400 ล้านบาท ให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมไปขุดสระน้ำและ เจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ เพื่อจะได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งปีนี้ ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งจะขอกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนวงเงินกู้อีก 600 ล้านบาท นำไปให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืชระยะสั้นและใช้น้ำน้อย ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในช่วงฤดูแล้งนี้ หรือสหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก

เบื้องต้นมีการสำรวจความต้องการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์จากปัญหาภัยแล้ง มีสหกรณ์ที่ต้องการขอกู้เงินเพื่อนำไปให้สมาชิกขุดบ่อบาดาลและขุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 213 แห่งใน 46 จังหวัด จำนวนสมาชิก 8,000 ราย และสหกรณ์ที่ต้องการขอกู้เงินไปพัฒนาธุรกิจ จัดหาปัจจัยการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายให้กับสมาชิกรวมถึงนำไปให้สมาชิกกู้ยืมไปเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 340 สหกรณ์ ในพื้นที่ 56 จังหวัด จำนวนสมาชิก 20,000 ราย

ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการจัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์อย่างเร่งด่วน โดยคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้มีเงินทุนสำหรับจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร ของตนเอง และส่วนหนึ่งจะนำไปใช้สำหรับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในช่วงระหว่างรอให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

“ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้จำนวนมาก ซึ่งในช่วงต้นปี 2562 กรมฯได้เคยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมนำไปขุดสระน้ำไว้ใช้ในไร่นา และได้ผลตอบรับค่อนข้างดี ทำให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ได้อย่างดี สำหรับสหกรณ์ใดที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกจากปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว