พาณิชย์ ปั้นนักบริหารรุ่นใหม่เข้าขับเคลื่อนงาน

พาณิชย์ ปั้นนักบริหารรุ่นใหม่เข้าขับเคลื่อนงาน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 ว่า ข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับต้นของกระทรวงพาณิชย์ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานและขับเคลื่อนภารกิจ ด้านเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

​“ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ขอแสดงความยินดี และหวังว่าทุกท่าน จะได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร นพส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำขึ้นเป็นรุ่นแรก ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ทั้งต่อตนเอง ต่อกระทรวงพาณิชย์ และต่อประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ และนำพากระทรวงพาณิชย์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

พาณิชย์ ปั้นนักบริหารรุ่นใหม่เข้าขับเคลื่อนงาน​ทั้งนี้ ในการจัดอบรมหลักสูตร นพส. ในครั้งนี้ มีรายการงานศึกษาในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ได้ โดยมีรายงานการศึกษากลุ่ม (GP) ที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ทศวรรษหน้า​ เพื่อมุ่งให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง​ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ​ และมีรายได้เพิ่มขึ้น​ ​, โอกาสทางการค้าของไทยผ่าน Belt and Road Initiative ซึ่งทำให้เห็นภาพและโอกาสของประเทศไทย , กลยุทธ์สร้างความผูกพันในองค์กรกระทรวงพาณิชย์ให้ก้าวไกล ที่ทำให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงพาณิชย์ และมิติใหม่ในการให้บริการแบบบูรณาการของ กระทรวงพาณิชย์ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การพัฒนา SMEs ในประเทศไทย ที่ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อน SMEs ให้มีโอกาสทางการค้า และรายการศึกษาส่วนบุคคล (IS)

เช่น กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการกับการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป , การพัฒาระบบการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศในยุคิดิจิทัล , การประเมินผลการดำเนินมาตรการการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าปี 2561-2562 และแนวทางการส่งเสริมธุรกิจบริการเทคสตาร์ทอัพสู่สากลของกระทรวงพาณิชย์

​สำหรับหลักสูตร นพส. เป็นหลักสูตรที่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ของสำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นต่อไป​ที่ผ่านมา สำนักงานก.พ. เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐจัดฝึกอบรมได้

โดยกระทรวงพาณิชย์เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรลักษณะนี้ คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตร นพส. แล้ว และมีคุณสมบัติ ตรงตามที่โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. กำหนด เมื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. และสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ก.พ. จะรับรองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ