“พาณิชย์” จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2017”

“พาณิชย์” จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2017”

“พาณิชย์” จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2017” ยกระดับสร้างมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard Awards 2017) เพื่อยกระดับ สร้างมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ โดยในปีนี้มีธุรกิจที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 60 ราย

“พาณิชย์” จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2017”

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึง การมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard Awards 2017) เพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือให้ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถขยายตลาดในระดับสากล

สำหรับแนวทางการคัดเลือกธุรกิจเพื่อเข้ารับการพัฒนา จะประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของธุรกิจ คือ 1.การประเมินตนเอง ที่ปรึกษาจะจัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแบบทดสอบแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Franchise Test : SAFT) โดยใช้แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 2.การประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาจะเข้าตรวจประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management : TQFM)

พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์ให้สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแต่ละราย โดยมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 60 ราย แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 38 กิจการ กลุ่มธุรกิจบริการ 8 กิจการ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 2 กิจการ กลุ่มธุรกิจความงามและสปา 4 กิจการ และกลุ่มการศึกษา 8 กิจการ

“พาณิชย์” จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2017”

ทั้งนี้การคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา การสร้าง ปรับกระบวนงานและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

นายวิเชียรกล่าวว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ในต่างจังหวัด ซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่มีโมเดลธุรกิจไม่ซับซ้อน ใช้เงินลงทุนไม่มาก และมีแฟรนไชส์ซอร์เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล จะช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน ตลอดจนเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ