ปลดล็อกพ.ร.บ.โรงงาน ลดขั้นตอนขอใบอนุญาต

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เมื่อมีการขยายโรงงาน เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการ โดยกำหนดกรณีเฉพาะที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการออกร่างกฎกระทรวงตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับมีดังนี้

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งในกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18/1 ซึ่งสาระสำคัญเป็นการยกเว้นให้มีการขยายโรงงานโดยไม่ต้องขออนุญาตได้ เฉพาะกรณี 1) เพื่อให้มีการบำบัดมลพิษหรือเพื่อให้การบำบัดมลพิษเดิมมีประสิทธิภาพดีขึ้น 2) เพื่อให้มีมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ 3) เพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเครื่องต้นกำลังให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หรือเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 4) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องแจ้งผู้อนุญาตทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการ

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการบำบัดมลพิษหรือมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น หรือการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงาน หรือการก่อสร้างอาคารโรงงานตามมาตรา 19 ซึ่งสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ต้องปฏิบัติ เช่น ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการดำเนินการ

               

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา 19/1 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม โดยใช้เครื่องจักรเดิมที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีการดำเนินการ