สภาเกษตรกรฯ จี้แก้ปัญหาที่ดิน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2562 ได้มีการบรรยาย “ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ” โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทำให้ทราบว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จะมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้การบริหารจัดการที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

“ความไม่มั่นคงในการถือครองที่ดินทำกินเป็นปัญหาปวดใจของเกษตรกรยาวนาน ตลอดชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ชนบทห่างไกล การบริการของภาครัฐเข้าไม่ถึง ด้วยอ้างเหตุผลว่าขาดงบประมาณ ขาดกำลังพล ผลพวงของนโยบายต่าง ๆ จึงไปไม่ถึงเกษตรกร ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐมักประกาศว่าที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมีหลายฉบับขาดเอกภาพ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ดูถึงข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรเจตนาเพียงแค่ยังชีพไม่ใช่บุกรุกหรือเข้าไปทำลายทรัพย์สิน และแต่ละรายมีพื้นที่ทำกินประมาณคนละ 5-20 ไร่ ทางสภาเกษตรฯจะสะท้อนปัญหานี้ให้ภาครัฐจัดแก้ไขให้ตรงจุดมากที่สุด ลดความเหลื่อมล้ำ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ