พาณิชย์ยกเลิกประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางลดความซ้ำซ้อน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและลดความสับสนของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items) เนื่องจากกรมฯ จะใช้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. TCWMD) เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1540 (UNSCR 1540) ว่าด้วยการยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกรมฯ จะต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก เพื่อรองรับ พ.ร.บ. TCWMD ซึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องยังคงสามารถส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้ตามปกติ จนกว่ากฎหมายอนุบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ปัจจุบันกรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างอนุบัญญัติฯ ภายใต้ พ.ร.บ. TCWMD ในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกพร้อมทั้งพัฒนาระบบ IT (e-TCWMD) เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ดี กรมฯ จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันก่อนมาตรการจะมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศยกเลิกฯ ได้ทางเว็บไซต์กรมฯ ภายใต้หัวข้อ “กฎหมาย” หรือทางเว็บไซต์ http://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/13990/-2558-2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน 1385 ต่อ 4710, 4713 และ 4714

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ