“ธรรมนัส” เล็งเช่าที่ธนารักษ์ไร่ละ100บาท/ปี แจกเกษตรกร

Photographer: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน ลดความเหลื่มล้ำ โดยส.ป.ก.จะทำการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ ในราคา 100 บาท/ไร่/ปี เพื่อนำที่ดินที่เช่าไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน จะนำสาธารณูปโภคพื้นฐาน เข้าพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมที่เกษตรกรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

“เตรียมให้กองทุนจัดสรรที่ดินที่ส.ป.ก.ซึ่งมีเงินประมาณ 900 ล้านบาท เช่าที่กรมธนารักษ์ นำไปแจกให้เกษตรกรทำกิน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายโดยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีที่ดินส.ป.ก.ปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ไม้สักทอง พะยูง เป็นต้น เพราะเมืองต้นไม่เติบโตสามารถเป็นทรัพย์สิน หรือค้ำประกันเงินกู้ได้”

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ปัจจุบันธนารักษ์มีที่ดินประมาณ 12.6 ล้านไร่ มีบางส่วนที่เหลือจากการใช้ของหน่วยงานรัฐ บางส่วนปล่อยให้เช่า และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือดำเนินการใดๆ ในส่วนนี้ ส.ป.ก.จะเข้าไปเช่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถช่วยเศรษฐกิจฐานราก และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามที่ผ่านส.ป.ก.มีการมอบเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรแล้ว 600,000 ไร่ จากพื้นที่ส.ป.ก.ทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 40 ล้านไร่ โดยการมอบพื้นที่ในแต่ละครั้งส.ป.ก.จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน และปรับโครงสร้างพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกด้วย

อย่างไรก็ดี ล่าสุด ได้สั่งการให้ ส.ป.ก.ใน 72 จังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงใหญ่ ที่มีการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและมี่อยูอาศัยและตามนโยบายรัฐบาล และสั่งการให้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกร และพัฒนาการให้บริการ เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) เร่งปรับปรุงที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามนโยบายรัฐบาล  โดยงบประมาณปี 2563 คาดว่าส.ป.ก.ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,805 ล้านบาท แบ่งเป็น 549.7 ล้านบาท หรือ 30%ของงบประมาณ ใช้ในการบูรณาการโครงการรัฐ วงเงิน  28.59 ล้านบาท หรือ 16% ของงบประมาณ  ใช้พัฒนาแผนงานพื้นฐาน วงเงิน169.96 ล้านบาท หรือประมาณ 9% ของงบประมาณ  ใช้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และทีเหลือ 804 ล้านบาท หรือ45% ของงบประมาณ จะใช้เป็นรายจ่ายบุคคากรภาครัฐ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ