แรงงานเดินหน้าส่งเสริม GLP หลังพบนายจ้างมั่นใจใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้นายจ้างนำไปปฏิบัติใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พร้อมยกระดับผู้ประกอบการทำ GLP แล้วเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล นำ GLP ไปปฏิบัติใช้ด้วยความสมัครใจ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการโดยมีอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน ๓,๔๓๕ แห่ง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล จำนวน ๘๘ แห่ง นำ GLP ไปใช้ รวม ๓,๕๒๓ แห่ง ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานมากกว่า ๗๔,๐๐๐ คน และขณะนี้ได้ส่งเสริมและติดตามให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งให้แสดงความมุ่งมั่นในการนำ GLP ไปใช้ในการจ้างงาน จำนวน ๒๔๐ แห่ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการแสดงความมุ่งมั่นแล้ว ๑๐๘ แห่ง

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า กสร.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร ไร่อ้อย สิ่งทอ เกษตรและแปรรูปอาหาร ไม้และเฟอร์นิเจอร์ นำ GLP ไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้มีการจัดทำ GLP แล้ว กสร.จะผลักดันให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS.) เพื่อนำไปสู่ การบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐาน คำนึงถึงสิทธิแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น