ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน “กสอ.” ให้ยื่นพักชำระหนี้เงินต้นได้ 1 ปี เริ่มรับคำร้อง 1 เม.ย.63

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) เริ่มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวลดลง ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ได้วางมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ เร่งด่วน

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ยอดขายลดลง ถูกยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือไม่สามารถผลิตสินค้าเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิต สามารถยื่นรับคำขอ เพื่อพักค้างชำระ หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้

โดยธุรกิจ 7 ประเภท ที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 5.ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 6.สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร 7.อื่นๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ลูกหนี้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถยื่นพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญากู้เงินเดิมได้ไม่เกิน 12 เดือน

2.ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด โดยต้องนำเงินมาชำระดอกเบี้ย และหรือดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด (เบี้ยปรับ) ที่ค้างชำระก่อนเข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญากู้เงินเดิมได้ไม่เกิน 6 เดือน

โดยทั้ง 2 กรณี ชำระเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ของ กสอ. จำนวนกว่า 2,500 ราย กรอบวงเงินให้กู้ทั้งหมด 396.717 ล้านบาท เฉลี่ยให้กู้รายละ 200,000 บาท

โดยมีลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เดิมและมีสิทธิ์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จำนวนทั้งสิ้น 771 ราย วงเงินกู้รวมกว่า 177,669,000 บาท กระจายอยู่ในพื้นที่ 73 จังหวัด จำแนกเป็น 1.ลูกหนี้ชำระปกติ (ไม่ค้างชำระ) มีสิทธิ์ขอพักชำระหนี้เงินต้นและมีสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 577 ราย วงเงินรวมกว่า 133,746,000 บาท

และ 2.ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีสิทธิ์ขอพักชำระหนี้เงินต้นและมีสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 194 ราย วงเงินกว่า 43,923,000 บาท

ขณะเดียวกันผู้ขอกู้รายใหม่สามารถขอยื่นกู้โดยขอใช้มาตรการปลอดเงินต้นไม่เกิน 12 เดือน ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ กำหนดไว้แล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ