“ธรรมนัส” ใช้ส.ป.ก.ปั้นศูนย์ขนส่งเชียงของ ดันเชียงรายศูนย์กลางโลจิสติกส์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกิจการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะของประเทศ การอนุมัติจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่เกษตรกร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

“ได้พิจารณาอนุญาตให้ทางกรมการขนส่งทางบกใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ ติดกับสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 4 จำนวน 206 ไร่ 1 งาน 57.6 ตารางวา โดยโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าบรรจุหีบห่อ (Break-Bulk Cargoes) เพื่อการส่งออกและนำเข้า ในลักษณะจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าชายแดนไทย-ลาว-จีน จะทำให้อำเภอเชียงของนั้น กลายเป็นเมืองหลักด้านโลจิสติกส์ (Logistic Hub) และจะเป็นการแปลงโฉมจังหวัดเชียงรายให้เป็นโลจิสติกส์ซิตี้ของภูมิภาค นอกจากนี้เมื่อโครงการเปิดให้บริการแล้ว จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศและในเขตปฏิรูปที่ดิน และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติให้ทาง ส.ป.ก. จัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ทดแทนเครื่องเดิม จำนวน 17 ชุด และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS แบบ Rover) จำนวน 45 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรของ ส.ป.ก. ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน การจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วขึ้น จากแผนงานปกติถึงร้อยละ 30 พร้อมยังช่วยลดระยะเวลาการสำรวจรังวัด เพื่อออก ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรได้ภายใน 180 วัน ตามนโนบายของกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมของ ส.ป.ก. เพื่อรองรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ One Map และการจัดทำแผนที่ฐาน Base Map มาตราส่วน 1 : 4,000 ของประเทศไทย (ONE DATUM) ในระบบดิจิทัล (Big Data)


ทั้งนี้ ยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นอกเหนือจากมาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือและดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้ว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านการเงิน ประกอบด้วยมาตรการลดภาระหนี้สินและมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้กำหนดวงเงินช่วยเหลือไว้ถึง 466 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 1 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0 ต่อปี และเงินกู้ระยะปานกลาง 3 ปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ