กระทรวงเกษตรฯ โยก “พิเชษฐ์” นั่งอธิบดีวิชาการเกษตร สางปม 3 สารเคมี

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ครม. เขย่าใหญ่ข้าราชการระดับสูง กระทรวงเกษตรฯ โยก “พิเชษฐ์” นั่ง อธิบดีวิชาการเกษตร สางปม 3 สารเคมี

วันที่ 16 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งแทนตำแหน่งเกษียณ โยก “พิเชษฐ์” นั่งกรมวิชาการเกษตร ดัน “ฉันทานนท์” ข้าราชการรุ่นใหม่ไฟแรง ขึ้นเเท่น เลขา สศก. ยกระดับจีดีพีภาคเกษตร

โดยมี 1.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมวิชาการเกษตร (แทนตำแหน่งเกษียณ) ซึ่งงานคั่งค้างสำคัญ มีทั้งตรวจสอบทุจริตสหกรณ์หลายเเห่งยังล่าช้า และกรณีสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย 86 แห่ง รวมถึงนโยบายปลดหนี้เกษตรกรรูปแบบสหกรณ์ และ

2.นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ) โดยยังมีภารกิจคั่งค้าง อาทิ ยกระดับความร่วมมือและบูรณาการด้านวิชาการ สู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ และเกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือ วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร จีดีพีภาคเกษตร รายได้ของเกษตรกร ตลอดจนงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมี

3.นายฉันทานนท์ วรรณเขจร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แทนลำดับที่ 1)

4.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)

5.นายประยูร อินสกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนลำดับที่ 5)

6.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)

7.นายพิศาล พงศาพิชณ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (แทนตำแหน่งเกษียณ)

8.นายปราโมทย์ ยาใจ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม (แทนตำแหน่งเกษียณ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ