ผลผลิต-ราคาพืชผันผวน กดดันรายได้เกษตรกร ต.ค.-พ.ย.ทรุดๆ ทรงๆ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกันยายน 2560 ลดลง 6.12% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยสินค้าหลักที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สุกร ลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มและหลายพื้นฝนตกชุกต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว การบริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย ไข่ไก่ ลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่โรงเรียนปิดภาคเรียน ทำให้การบริโภคไข่ไก่ชะลอตัว กุ้งขาวแวนนาไม ลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแต่บริโภคไม่สูง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลงเนื่องจากผลผลิตมากขึ้นและมีการใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ส่วนสินค้าหลักที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา เพิ่มขึ้นจากภาครัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เข้าซื้อขายยางพารา ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และ ไก่เนื้อ เพิ่มจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อกับความต้องการบริโภคเพิ่มเล็กน้อย

“เดือนตุลาคม 2560 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลง เมื่อเทียบเดือนตุลาคม 2559 โดยสินค้าหลักที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม โดยแนวโน้มดัชนีราคาเกษตรลดลงต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน 2560 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ คือ ข้าวนาปี และยางพารา ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ”

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนกันยายน2560 เพิ่มขึ้น 7.03% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ลองกอง และเงาะโรงเรียน

โดยคาดว่าเดือนตุลาคมนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะลดลงต่อ จากผลผลิตสินค้าลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ภาพรวมดัชนีรายได้ของเกษตรกร เดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้น 0.48% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น แต่เดือนตุลาคม 2560 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะลดลง จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญลดลง ส่วนเดือนพฤศจิกายนคาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกร อยู่ในระดับทรงตัว

 


ที่มา : มติชนออนไลน์