หอการค้าไทย พร้อมเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง ร.9 เพื่อเป้าหมายให้เศรษฐกิจสังคม เดินหน้าอย่างยั่งยืน

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม สำหรับหนึ่งในแนวทางที่หอการค้าไทยยึดมั่น คือ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เพราะสังคมเป็นเรื่องที่มิอาจมองข้ามได้ หากสังคมมีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับ 1 ในพันธกิจที่สำคัญของหอการค้าไทย ที่จะดำเนินการ คือ การสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการหอการค้าไทย จะพยายามสร้าง “บุคลิกภาพของคนหอการค้า” ให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นใน 4 ด้าน คือ 1.Visionary มีวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2.Network มีเครือข่ายคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3.Dynamic ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรม และลงมือทำด้วยความคล่องแคล่ว และ 4.Sustainable ยั่งยืน ห่วงใยสังคม เสริมสร้างจรรยาบรรณ ยึดมั่นความพอเพียง

นอกจากนี้ หอการค้าไทยยังได้จัดตั้งสายงานพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยได้ดำเนินภารกิจในการขับเคลื่อนด้านสังคม 3 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านพัฒนาธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีโครงการ อาทิ “โครงการ 1 ไร่ 1 แสน” และ“โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” เป็นต้น 2 ด้านต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมการสร้างจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยได้จัดทำ โครงการจรรยาบรรณดีเด่น โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หอการค้าไทยร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และกรมบัญชีกลาง จัดทำโครงการข้อตกลงคุณธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

และ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี หอการค้าไทยร่วมกับคณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมในหลายด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการ ปี 2561 จำนวน 55,445 อัตรา ซึ่งในปี 2560 มีการจ้างงานคนพิการไปแล้ว 46,185 อัตรา (73.5%) พร้อมทั้ง ขณะนี้ได้ขยายโครงการการจ้างงานไปยังบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่กว่า 60 บริษัท คาดว่าจะมีการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้น 1,200 อัตรา รวมทั้งยังได้มีการขยายความร่วมมือกับตลาดหลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขยายความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

นอกจากนั้น ยังช่วยอบรมอาชีพและพัฒนาธุรกิจให้กับคนพิการ อาทิ การจ้างงาน Call Center โรงงานไทยวีล (TOYOTA) ร้านค้าชุมชน ร้านกาแฟคนพิการ การพัฒนา Autistic Application เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
และหอการค้าไทยขอเชิญชวนภาคธุรกิจ และภาคประชาชนทุกคน ร่วมกันเป็น “คนดีของพ่อ” ในมุมที่แต่ละคนสามารถกระทำได้ เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่าง “ยั่งยืน” ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ