พาณิชย์ติดตามราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด-กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยกระดับราคาให้สูงขึ้น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต สินค้าเกษตรเพื่อส่งออกที่สำคัญ ราคาที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งพบว่า ข้าว ปัจจุบันผลผลิตข้าวนาปี 2560/61 ยังไม่ออกสู่ตลาด จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,550 – 14,500 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาตันละ 10,100 – 12,300 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61

สำหรับมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการติดตามสถานการณ์ด้านราคา พบว่า มันสำปะหลัง ปัจจุบันราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื้อแป้ง 25% ณ จ.นครราชสีมา กก.ละ 1.95 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา กก.ละ 1.65 บาท และคาดว่าราคาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาที่เกษตรกรขายได้ชนิดเมล็ด ความชื้น 30% จ.เพชรบูรณ์ กก.ละ 5.33 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา กก.ละ 5.05 บาท ชนิดเมล็ดความชื้น 14.5% จ.เพชรบูรณ์ กก.ละ 7.33 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา กก.ละ 6.95 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 14 โครงการ สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านปาล์มน้ำมัน ในปีนี้สภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการผลิต ทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.47 ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยผลปาล์มทะลายเฉลี่ยปี 2559 กิโลกรัมละ 5.84 บาท ลดเหลือ กิโลกรัมละ 4.00 บาท ในเดือนตุลาคม 2560 ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ก็ลดลงในทิศทางเดียวกันเหลือกิโลกรัมละ 21.25 บาท และขวดละ 33 บาท/ลิตร ตามลำดับ ซึ่งเป็นตามภาวะตลาดและสอดคล้องกับต้นทุนรวมทั้งไม่เกินราคาแนะนำที่กรมการค้าภายในกำหนด นอกจากนี้ กรมฯยังได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภค ได้แก่ ให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายตามคุณภาพ บริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ควบคุมการขนย้าย แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ รวมทั้งเข้มงวดกวดขันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน รวมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560-2579 อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ