“พาณิชย์” ติดตามสถานการณ์สินค้าช่วงเจ หลายอย่างราคาทรงตัว ส่วนคะน้า-กวางตุ้ง-ผักบุ้งจีน แพงขึ้น!

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นอาหารเจจำนวนมาก กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับขึ้นราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมในการประกอบการค้า โดยพบว่า ราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจและผลไม้ ในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในภาพรวมราคาวัตถุดิบทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เช่น กระเพาะปลาเจ ราคา 180-200 บาท/กก. ฟองเต้าหู้ (ไม่ทอด) ราคา 200-240 บาท/กก. ส่วนราคาที่ปรับลดลง เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น

ส่วนราคาผักสด ที่นำไปใช้ปรุงอาหารเจในช่วงนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วบางรายการมีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน เป็นต้น เนื่องจากฝนตกชุกทำให้ผักเน่าเสียได้ง่าย รวมทั้งพื้นที่ปลูกผักบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ประกอบกับช่วงเทศกาลกินเจ ผู้บริโภคนิยมนำผักไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองมากขึ้น และบางรายการราคาปรับลดลงจากปีที่ผ่านมา เช่น กะหล่ำปลี ฟักเขียว ผักกาดขาว และถั่วฝักยาว เป็นต้น ด้านผลไม้ส่วนใหญ่มีราคาทรงตัว และไม่สูงกว่าปีที่แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อดูแลผู้บริโภค กรมการค้าภายในซึ่งมีตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริม รวม 80 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ 19 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ประสานความร่วมมือกับตลาดกลางผักและผลไม้ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ดำเนินการดูแลผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภค ให้ได้รับประโยชน์ในช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งในด้านการกระจายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค โดยขอความร่วมมือตลาดกลางฯ พิจารณาให้โอกาสแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในตลาดกลางฯ โดยให้มีการกระจายของผลผลิตอย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกภูมิภาค ด้านการดูแลผู้บริโภค ขอให้กำกับดูแลให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน มีปริมาณครบถ้วน เที่ยงตรง และเป็นธรรม และด้านสินค้าที่มีคุณภาพ เนื่องจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือผู้รวบรวมผลผลิตเร่งนำพืชผักที่ใช้ในเทศกาลกินเจเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก อาจทำให้พืชผักที่เข้าสู่ตลาดไม่ได้มาตรฐาน และผู้ประกอบการนำอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค กรมจะดำเนินการสอดส่องและกำกับดูแลให้ผู้ผลิต เกษตรกรผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรนำพืชผักที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาด เน้นความปลอดภัยของผักที่นำมาจำหน่ายให้มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดสารพิษสารตกค้าง


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการมีการจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดออกตรวจสอบให้มีการปิดป้ายราคาจำหน่ายปลีกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการทำอาหารเจ อาหารปรุงสำเร็จประเภทเจและตรวจสอบเครื่องชั่งตามตลาดสดอย่างเข้มงวด และได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ จำนวน 9 สาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตอีกด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า หรือพบเห็นการฉวยโอกาส โปรดแจ้งสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ