ไฟเขียว งบปี 65 วงเงิน 2,748 ล้านบาท ผูกพันข้ามปี 4 โครงการน้ำ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จำนวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2,748 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

1.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขออนุมัติ 2 รายการ รวม 4,611 ล้านบาท แบ่งออกเป็น งบประมาณปี 65 วงเงิน 922 ล้านบาท ภาระผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป 3,688 ล้านบาท ได้แก่ ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคาร ประกอบสัญญาที่ 4 งบประมาณปี 65 วงเงิน 676 ล้านบาท ภาระผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป 2,704 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568) รวมวงเงิน 3,381 ล้านบาท ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 5 งบประมาณปี 65 วงเงิน 246 ล้านบาท ภาระผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป 984 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) รวม 1,230 ล้านบาท

2.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่ ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง งบประมาณปี 65 วงเงิน 228 ล้านบาท ภาระผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป วงเงิน 912 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) รวม 1,140 ล้านบาท

               

3.โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่ ปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 งบประมาณปี 65 วงเงิน 772 ล้านบาท ภาระผูกพันปีงบประมาณต่อ ๆ ไป วงเงิน 3,088 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569) รวม 3,860 ล้านบาท

4.โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – หนองค้อ – บางพระ จังหวัดชลบุรี ขออนุมัติ 3 รายการ ได้แก่ ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – อ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 1งบประมาณปี 65 วงเงิน 275 ล้านบาท ภาระผูกพันปีงบประมาณต่อ ๆ ไป วงเงิน 1,102 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) ล้านบาท รวม 1,378 ล้านบาท

ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ –อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – อ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 2 งบประมาณปี 65 วงเงิน 275 ล้านบาท ภาระผูกพันปีงบประมาณต่อ ๆ ไป วงเงิน 1,100 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รวม 1,376 ล้านบาท

Advertisement

ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ –อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – อ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 3 งบประมาณปี 65 วงเงิน 275 ล้านบาท ภาระผูกพันปีงบประมาณต่อ ๆ ไป วงเงิน 1,101 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รวม 1,377 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่ 1 – 3 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติ/รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแล้ว โครงการที่ 4 เป็นโครงการที่เสนอมาใหม่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้กรอบวงเงิน 9,500 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)