อคส.ผนึก 4 องค์กร ปั้นรายได้ธุรกิจห้องเย็นสินค้าประมง

ปัญหาคนงานประมง ขาดแคลน
FILE PHOTO: by NICOLAS ASFOURI/AFP

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 4 กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐและกระทรวงพาณิชย์เรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เปิดเผยภายหลังการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 4 กลุ่มผู้ประกอบการ ว่า องค์การคลังสินค้าได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 กลุ่มผู้ประกอบการได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประมง, บริษัทกลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัด, ผู้แทนเรือเดินทะเล และผู้ประกอบการรับฝากสินค้าในห้องเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ

ได้แก่ การพัฒนาห้องเย็นเพื่อรองรับสินค้าประมงและสินค้าเกษตร เพื่อการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสด สะอาด เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ช่วยดูแลเก็บรักษาสินค้าดังกล่าวให้กับเกษตรกร ชาวประมงในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศ การส่งเสริมกิจกรรมด้านตลาดสัตว์น้ำ การพัฒนาด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมง ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงด้วย

นอกจากนี้ อคส. ยังจะพัฒนาท่าเทียบเรือราษฎร์บูรณะที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีแผนการพัฒนาและการให้บริการที่ดีเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศทั้งในด้านการนำเข้าและส่งออก

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าการลงนามครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ อคส. เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนธุรกิจบริการกับสินค้า และยังจะเป็นการสนองนโยบายของทั้งรัฐบาลในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่อง เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อขับเคลื่อนองค์การคลังสินค้าให้เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการ