จุรินทร์ วางเป้าทำงานทูตพาณิชย์ ย้ำดันส่งออกไทยทั้งปีโต 4%

การส่งออก
by STR / AFP

“จุรินทร์” วาง 3 เป้าหมายการทำงานของทูตพาณิชย์ 58 แห่งทั่วโลก ต้องผลักดันการส่งออก กิจกรรมการค้า ดันส่งออกไทยทั้งปี ให้เติบโต 4%

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกในการผลักดันการส่งออกปี 2564 จำนวน 3 ด้าน

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

ได้แก่ 1.การผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวทั้งรายประเทศและรายสินค้า 2.การเพิ่มจำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าประเภทเกษตรและอาหารเป้าหมายให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และ3.การเพิ่มจำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อเร่งรัดการส่งออกในภาพรวมของประเทศให้เติบโต 4% ที่ตั้งไว้

สำหรับเป้าหมายที่ 1 ด้านอัตราขยายตัวของการส่งออกรายประเทศและรายสินค้า ที่ผ่านมา ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลกได้ประเมินเป้าหมายการส่งออกปี 2564 เป็นรายประเทศและรายสินค้า และกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้แล้ว และภายหลังการหารือได้กำหนดเป้าหมายที่ 4% จึงต้องการให้ทูตพาณิชย์ ผลักดันการส่งออกในประเทศที่ตนเองรับผิดชอบให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4%

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสินค้าประเภทเกษตรและอาหาร เป้าหมายเพิ่ม 6.64% สินค้า New normal เพิ่ม 6.81% กลุ่มแฟชั่น เพิ่ม 2.36% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เพิ่ม 3.76% และธุรกิจบริการ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ ร้านอาหารไทย ตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรมรวม 103 ครั้ง

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มจำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตรออนไลน์ E-Commerce Platform ในต่างประเทศ รวม 65 ครั้ง เน้นตลาดอินเดีย สหรัฐ อาเซียน และจีน โดยให้เป็นไปตามนโยบายและ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความเห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานทั้ง 3 เป้าหมายแล้ว และสั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำไปเร่งรัดดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และขอให้เน้นเป้าหมายที่ 2 และ 3 ในการประเมินผลการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในปี 2564 เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งออก เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายทำงานที่จะผลักดันให้การส่งออกปีนี้เพิ่มขึ้น 4%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ