สศก.ประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรไตรมาส 2 ดีขึ้น

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์สินค้าเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก โดยประเมินจากปัจจัยต่างๆ คือ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ ภาคเกษตรน่าจะเติบโตได้ในกรอบคาดการณ์ตั้งแต่ต้นปีที่ 2.5-3.5% ค่ากลางคือ 3%

นอกจากนี้ ปัจจัยสภาพดินฟ้าอากาศปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว ปริมาณฝนกระจายตัวกว่าปีที่แล้ว ไม่มีปัญหาภัยแล้งหรือเอลนิญโญ่แบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 2 ปีก่อน ทำให้พืชไร่ เช่น ข้าว ผลไม้ภาคใต้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมันผลผลิตออกดี แต่ในส่วนของราคายังต้องพิจารณาและติดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสินค้าอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณาในส่วนของสินค้าสำคัญ อย่าง ยางพารา ปี 60 ไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 22.95 ล้านไร่มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย ด้านประมาณการผลผลิตยางไทยอยู่ที่ 4.3-4.4 ล้านตันสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมา คือ อินโดนีเซีย
และเวียดนาม

               

ด้านการส่งออก คาดว่าปี 60 ไทยจะยังส่งออกยางได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่ 3.6-3.7 ล้านตัน เนื่องจากมีมาตรการความร่วมมือในการจำกัดปริมาณการส่งออกยางพาราของ 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) เพื่อยกระดับราคาส่งออกให้สูงขึ้น