พาณิชย์ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ (สาขาท่าแดง) จำกัด อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อรับมือในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ วางแผนล่วงหน้าให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อ ที่เรียกว่า ไตรภาคี (เกษตรกร – ผู้รวบรวมในพื้นที่ – โรงงานอาหารสัตว์) เพื่อให้สามารถติดตามการซื้อขาย แก้ปัญหาการต่อคิวขายผลผลิต ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งได้ทดลองเชื่อมโยงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์โมเดล) ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ให้กรมการค้าภายในนำต้นแบบการเชื่อมโยงนี้เป็นตัวอย่างที่จะนำไปขยายผลในจังหวัดอื่น ซึ่ง ณ ขณะนี้ก็ได้นำโมเดลนี้ไปใช้แล้วใน 14 จังหวัด ปริมาณกว่า 5 แสนตัน และจะดำเนินการเชื่อมโยงตลาดในลักษณะนี้กับสินค้าเกษตรที่สำคัญอื่นๆ เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง อีกด้วย

นอกจากนี้ การได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้คิดได้วางแผนไว้ กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และผู้ประกอบการ ที่ร่วมมือกันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

               

กระทรวงพาณิชย์ยังได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการกรีนมาเก็ต เพชรบูรณ์ ที่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่ากลุ่มเกษตรกรได้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งในการปลูกพืชผักอินทรีย์ เพราะเห็นว่ามีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่สูงขึ้นจริง จากความต้องการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและยังมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนทั้งการส่งเข้าไปจำหน่ายในสหกรณ์และห้างสรรพสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยประสานให้เข้ามาช่วยรับซื้อเช่น ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และเครือเดอะมอลล์

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะผลักดันให้เกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ หันมาเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ เพื่อป้อนความต้องการของตลาด และผลักดันเกษตรกรให้มีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทั้งการรองรับผลผลิตจากสมาชิกก่อนนำไปจำหน่าย และยังช่วยสร้างอำนาจในการต่อรองในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น สำหรับโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์เป็นการรวมตัวของของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มมากกว่า 93 กลุ่มมีสมาชิกมากกว่า 1,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ใน 11 อำเภอ ของ จ.เพชรบูรณ์ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ครอบคลุมทั้งกลุ่มพืชผักผลไม้ เกษตรแปรรูป ปศุสัตว์ และประมง

“ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดนำโมเดลกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ไปผลักดันให้เกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมตัวกันเพื่อเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นแนวโน้มใหม่ของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการปลูกเกษตรอินทรีย์ยังช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในระยะยาวและทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าการเพาะปลูกพืชผักแบบปกติด้วย” นางอภิรดีกล่าว