473 ราย ยื่นสมัคร “องค์กรผู้ใช้น้ำ” สทนช.ระดม พี.อาร์.โค้งสุดท้าย

แม่น้ำ

เหลือ 2 เดือนปิดจ็อบขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ “สทนช.” เผย 473 องค์กรยื่นจดแล้ว ผ่านเกณฑ์แค่ 61 องค์กร “ภาคเกษตรสูงสุด 55 องค์กร ภาคอุตสาหกรรมแค่ 3” เร่งประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย หวังรักษาสิทธิการใช้น้ำ

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำทั้งประเทศ มีจำนวนผู้มาขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำรวม 473 องค์กร อนุมัติแล้ว 61 องค์กร โดยแบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 55 องค์กร ภาคอุตสาหกรรม 3 องค์กร และภาคพาณิชยกรรม 3 องค์กร โดยเป็นการยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์สูงที่สุด

เบื้องต้น จากการเปิดรับจดทะเบียนที่ผ่านมา พบว่ายังมีจำนวนผู้ยื่นจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำของแต่ละลุ่มน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยังไม่ครบถ้วนประเภทกิจกรรมการใช้น้ำ และในบางรายยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคปรับแนวทางการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน เพื่อให้ทันต่อการคัดเลือกตัวแทน มาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ภายในปี 2564 นี้

“การจัดตั้งองค์กรน้ำจะลดอุปสรรคต่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ ทุกคนจะนำปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 2 เดือน หรือประมาณเดือนมิถุนายน 2564”


สำหรับการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นไปตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2562 เพื่อบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านน้ำ โดยผ่านกลไก “องค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ”

ทั้งนี้ องค์กรผู้ใช้น้ำจะต้องมีองค์ประกอบรวมไม่น้อยกว่า 30 ราย ที่ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการการบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ