กบง. มีมติปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันฯอีก 0.2440 บาท/กก.

กบง. มีมติปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันฯอีก 0.2440 บาท/กก.-ปรับโครงสร้างราคาก๊าซLPGนำเข้าคล้ายน้ำมัน

วันที่ 6 พ.ย. 2560 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กบง. ได้พิจารณาและรับทราบวาระสำคัญต่างๆ ด้านพลังงาน ดังนี้

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560
จากแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ข้างต้น เมื่อพิจารณาสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG Cargo รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560) พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 566.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 4 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายสัปดาห์ อยู่ที่ 33.3391 บาท/เหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน 0.0422 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง 0.2440 บาท/กก. จาก 20.7216 บาท/กก. เป็น 20.4776 บาท/กก.

               

ดังนั้น เพื่อลดภาระการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการในการรักษาเสถียรภาพราคา ภายหลังจากการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ในช่วงที่ผ่านมา และสำรองไว้ใช้บริหารจัดการราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในอนาคต ที่ประชุม กบง. จึงเห็นควรให้คงปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 0.2440 บาท/กก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 6.5965 บาท/กก. เป็นชดเชย 6.3525 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560 คงเดิม อยู่ที่ 21.15 บาท/กก. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิอยู่ที่ 941ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 36,685 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซ LPG อยู่ที่ 4,499 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,186 ล้านบาท

หลักเกณฑ์การโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
เพื่อให้การประกาศราคาอ้างอิงก๊าซ LPG สามารถสะท้อนราคาซื้อขายจริงระหว่างเดือนมากขึ้น รวมทั้งสะท้อนภาวะการซื้อขายในตลาดจร (spot market) ได้รวดเร็วทันต่อ สถานการณการณ์ และสอดคล้องตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เพื่อให้เกิดการแข่งขันเต็มรูปแบบ ที่ประชุม กบง. จึงได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ให้คล้ายกับน้ำมัน โดยเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอ้างอิงราคาก๊าซ LPG นำเข้า จากเดิมที่อ้างอิงด้วยราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกด้วยราคา CP ที่ประกาศรายเดือน เป็นการอ้างอิงด้วยราคา LPG Cargo จากข้อมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉลี่ยรายสัปดาห์แทน (นั่นคือ ราคานำเข้า = ราคา LPG Cargo + ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า (X)) และในระยะยาว ราคา LPG Cargo ดังกล่าว ยังมีทิศทางการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคา CP เช่นกัน

สำหรับหลักเกณฑ์ฯ ใหม่นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยของราคา LPG Cargo เป็นรายสัปดาห์ในการคำนวณราคา ณ โรงกลั่น เพื่อให้ราคาขายปลีกอ้างอิงปลายทางไม่ผันผวน และกระตุ้นให้ตลาดค้าปลีกก๊าซ LPG เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการติดตามดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ให้ สนพ. เผยแพร่ราคาขายปลีกก๊าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 ทั้งภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง ผ่านทางเว็บไซต์ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยในระยะแรกจะเป็นราคาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก่อน