“ธรรมนัส” ผุดโครงการ ขุดบ่อบาดาลด้วยโซล่าร์เซลล์ในที่ ส.ป.ก. 

“ธรรมนัส” หารือสำนักงบควักกองทุนขุดบ่อบาดาลด้วยโซล่าร์เซลล์ในที่ส.ป.ก.30โครงการนำร่อง12จังหวัด ลั่น เป็นโครงการนำร่อง พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต เพื่อให้เกษตรกรที่ได้สิทธิทำกินในที่ส.ป.ก.ลืมตาอ้าปากได้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา เชิญนักกฏหมาย สำนักงบประมาณ เข้าหารือ เกี่ยวกับการนำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาใช้ในภารกิจการจัดที่ดินและพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำได้หรือไม่ จากการหารือสรุปเงินกองทุนส.ป.ก.สามารถนำมาใช้พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านแหล่งน้ำในที่ดินส.ป.ก.ได้

ทั้งนี้ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ 30 เม.ย.2564 มีสินทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น 7,777.64 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนรับจากงบประมาณ 4,534.67 ล้านบาท เงินกองทุนรับบริจาคและอื่น ๆ 1,476.18 ล้านบาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,766.78 ล้านบาท ในปี 2564 กองทุนฯมีรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 68.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 59.58 ล้านบาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน 9.07 ล้านบาท

จากการสำรวจพื้นที่ส.ป.ก.ใน 72 จังหวัดทั่วประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 36 ล้านไร่ คิดเป็น 10% ของพื้นที่ประเทศไทย หรือประมาณ 25% ของพื้นที่ภาคการเกษตรของไทยที่มีจำนวน 149 ล้านไร่  แต่พื้นที่  3.4 ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทานและพื้นที่อีกประมาณ 10 ล้านไร่ อยู่นอกเขตชลประทานแต่มีแหล่งน้า พอเลี้ยงตัวเองได้ ส่วนอีกประมาณ 20 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร ต้องอาศัย น้ำฝน


“ส.ป.ก. ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนแหล่งน้าและระบบกระจายน้ำที่เพียงพอ ทำให้อัตรา การผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  คปก.จึงอนุมัติ เงินกองทุนส.ป.ก.จำนวน 542.33 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ 30 โครงการใน 12 จังหวัด เพื่อเป็นโครงการนำร่อง และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต เพื่อให้เกษตรกรที่ได้สิทธิทำกินในที่ส.ป.ก.ลืมตาอ้าปากได้”

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า  สำหรับงบประมาณปี 2565 ที่รัฐบาลเตรียมนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร 31 พ.ค.นี้ คาดว่า ส.ป.ก.จะได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,340 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรประมาณ 1,430 ล้านบาท มากกว่า 60%ของงบประมาณปี 2565 จะใช้ไปสำหรับเป็นงบรายจ่ายประจำงบบุคคลากรวงเงิน 804 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงบตามแผนงานการเพิ่มมูลค่าการเกษตร 149 ล้านบาท และ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 197 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ