จ่อบังคับใช้ “มาตรฐานสินค้าเกษตรใหม่” 9 รายการ 10 พ.ย. 64

กรมการค้าต่างประเทศ เตือนผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมและศึกษารายละเอียดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ชัดเจน ก่อนบังคับใช้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2564 นี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการกำหนดเงื่อนไขการทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. 2564 2.กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

3.กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564 4.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าสินค้ามาตรฐานทั้ง 9 สินค้า (ข้าวหอมมะลิไทย แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ และปลาป่น) และยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งในสาระสำคัญของกฎกระทรวงแต่ละฉบับ กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงรายละเอียดให้แนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนและลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นได้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการยื่นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน/ขอรับอนุญาต หรือการต่ออายุบางรายการ การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำร้องขอและค่าแบบพิมพ์คำร้องขอ และการปรับปรุงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำของการให้บริการภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้การส่งออกสินค้ามาตรฐานของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

นายกีรติกล่าวอีกว่า กรมการค้าต่างประเทศมีความพร้อมในการเดินหน้ากำกับดูแลการส่งออกสินค้ามาตรฐานให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับข้างต้น อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ ตอบสนองการค้ายุค New Normal อีกด้วย

ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สมาคมการค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมและลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าสินค้ามาตรฐานได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า โทร. 0-2547-4747 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ