จดทะเบียนธุรกิจใหม่ ก.ย. 64 พุ่ง 5,820 ราย หลังปลดล็อกกัญชง

จดทะเบียนธุรกิจเดือนแรกยอดพุ่ง
ภาพโดย Sozavisimost from Pixabay

กรมพัฒฯ เผยยอดจดทะเบียนเดือน ก.ย. 2564 เพิ่มขึ้น 5,820 ราย ผลจากปลดล็อกกัญชง ส่งเสริมใช้สมุนไพรรักษาโรค โดยได้แรงหนุนจากโควิดส่งผลธุรกิจปรับตัว ลุ้นรัฐเปิดประเทศ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักธุรกิจทำให้การจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,820 ราย เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 13,973.77 ล้านบาท และประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากบางธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น ธุรกิจแม่ข่าย ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนำสมุนไพร มาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน การปลดล็อกกัญชงให้ปลูก ผลิต นำเข้าเมล็ดพันธ์ุ และจำหน่ายได้ ผู้ประกอบการเห็นโอกาสก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ จำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายเปิดประเทศ จะสร้างความเชื่อมั่นได้ดีโดยเฉพาะไตรมาส 4 จึงคาดว่าธุรกิจจะปรับตัวมากขึ้น พร้อมทั้งปีคาดว่าน่าจะมีการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ 70,000 ราย ในขณะที่การจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในระยะ 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 58,056 ราย เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจในเดือนกันยายน 2564 มีจำนวน 1,503 ราย ลดลง 4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่า ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,764.59 ล้านบาท ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ส่วนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจในระยะ 9 เดือนแรกของปี พบว่า มีจำนวน 8,749 ราย ลดลง 16% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 810,509 ราย มูลค่าทุน 19.41 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,398 ราย คิดเป็น 24.35% บริษัทจำกัด จำนวน 611,799 ราย คิดเป็น 75.48% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,312 ราย คิดเป็น 0.16%

สำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว เดือนกันยายน พบว่า มีจำนวน 60 ราย เพิ่มขึ้น 15% จากเดือนก่อนหน้า แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน 29 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจจำนวน 31 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,864 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 16 ราย เงินลงทุน 478 ล้านบาทรองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 8 ราย เงินลงทุน 162 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 ราย เงินลงทุน 145 ล้านบาท เมื่อเทียบ 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2564) มีคนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 376 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 50,602 ล้านบาท