จีนไล่บี้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหาร ปี’65 ประเดิมบังคับใช้ระเบียบใหม่ 18 สินค้า

ขนส่งจีน

ผู้ส่งออกอาหารผวา อีก 2 เดือน “จีน” จ่อใช้กฎเหล็กควบคุมอาหารนำเข้า บังคับผู้ผลิตอาหารต่างชาติขึ้นทะเบียนกับศุลกากรจีน GACC-หน่วยงาน CA ไทย พร้อมใบรับรองก่อน บังคับใช้ 1 ม.ค. 65 ล่าสุดไทยส่งออกจีน 9 เดือนแรกโตพรวด 26% ทะลุ 8.78 แสนล้าน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแจ้งว่า วันที่ 1 มกราคม 2565 สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic China : GACC) เตรียมบังคับใช้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยทางการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ของจีน สำหรับนำเข้าสินค้าอาหาร

โดยผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ และระเบียบฉบับที่ 249 ว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยสำหรับอาหารนำเข้าและส่งออก ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC ก่อนการส่งออกไปยังจีน

โดยจะแบ่งการขึ้นทะเบียนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแล (competent authority : CA) ซึ่งจะครอบคลุมสินค้า 18 รายการ

และ 2) กลุ่มสินค้าที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับ GACC

ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่าน CA ของไทย จำนวน 18 ชนิด โดยกลุ่มสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม รังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก หากผู้ผลิตขึ้นทะเบียนกับจีนเรียบร้อยแล้ว การขึ้นทะเบียนดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าทะเบียนจะสิ้นอายุ

ซึ่งหากทะเบียนหมดอายุหลังวันที่ 1 ม.ค. 65 จากนั้นผู้ผลิตต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนตามระเบียบ 248 กับ CA เดิมของไทย ส่วนกรณีที่ผู้ผลิตรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียน หรือจะส่งออกครั้งแรก ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 64 สามารถขอขึ้นทะเบียนผ่าน CA ตามระเบียบเดิม หรือปฏิบัติตามระเบียบ 248 ก็ได้ หลังวันที่ 1 ม.ค. 65 ขึ้นทะเบียนผ่าน CA โดยปฏิบัติตามระเบียบ 248

ส่วนผู้ผลิตกลุ่มสินค้าอีก 14 ชนิด ได้แก่ ไส้สำหรับทำไส้กรอก ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ น้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากแป้งสำเร็จรูปยัดไส้ ธัญพืชเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชบดเพื่อการอุตสาหกรรมและข้าวมอลต์ ผักสด ผักอบแห้งและถั่วอบแห้ง เครื่องปรุงรส ถั่วและเมล็ดพืช ผลไม้แห้ง เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ไม่ผ่านการคั่ว อาหารจำเพาะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ซึ่งในส่วนของผู้ผลิตที่เคยมีประวัติส่งออกไปจีน เฉพาะผู้ผลิตที่เคยส่งออกไปจีนตั้งแต่ 1 ม.ค. 60-31 ต.ค. 64 ให้แจ้งข้อมูลผ่าน CA ที่รับผิดชอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนตามกลุ่มประเภทสินค้า โดยกรอกแบบฟอร์มมีรายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ HS code (8-10 digits) ของสินค้าที่มีการส่งออกไปจีน และวันที่มีการส่งออกสินค้าล่าสุด พร้อมแนบหลักฐานการส่งออกไปจีนล่าสุดด้วย เช่น ใบ invoice เป็นต้น

แต่หากผู้ผลิตไม่เคยมีประวัติส่งออกไปจีน หรือเคยมีประวัติส่งออกไปจีน แต่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ขึ้นทะเบียนผ่าน CA โดยปฏิบัติตามระเบียบ 248 และต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ 248 ข้อ 8

วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สำหรับกลุ่มสินค้าที่ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ผู้ผลิตอาหารประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 18 กลุ่ม สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้โดยช่องทาง Single Window ที่ www.singlewindow.cn โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตราที่ 9 ของระเบียบ โดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในมาตรา 9 ของระเบียบ เช่น แบบคำขอการขึ้นทะเบียน เอกสารระบุตัวตน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทะเบียนที่ผู้ผลิตอาหารไปยังประเทศจีน จะมีอายุ 5 ปี และหากจะต่ออายุต้องส่งเอกสารให้ GACC พิจารณาล่วงหน้า 3-6 เดือนก่อนทะเบียนเดิมหมดอายุ

โดยเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตามระเบียบ 248 ข้อ 8 ประกอบด้วย

1.หนังสือรับรองโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลของไทย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มสินค้าที่ขึ้นทะเบียน

2.รายชื่อผู้ผลิต และคำขอจดทะเบียนของผู้ผลิต

3.เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ผลิต เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานผู้กำกับดูแลของไทย เป็นต้น


4.เอกสารรับรองจากหน่วยงานผู้กำกับดูแลของไทยที่แสดงว่าผู้ผลิตปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบของจีน

5.รายงานการตรวจประเมินผู้ผลิต ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้กำกับดูแลของไทย

สำหรับหน่วยงานรับผิดชอบตามประเภทกลุ่มสินค้าตามระเบียบฉบับที่ 248 เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน คือ 1.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์

2.กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

3.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวิชาการเกษตร 4.กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ ไทยส่งออกสินค้าไปจีน ปี 2563 มูลค่า 926,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.71% จากปี 2562 ส่วนการส่งออกช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) 2564 มูลค่า 878,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าหลัก คือ ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็ง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ ยางพารา รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และทองแดงและของที่ทำด้วยทองแดง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ