“สุริยะ” ดันนโยบาย BCG ตั้งเป้าปี‘68 โรงงานทั่วประเทศเข้าสู่อุตฯสีเขียว

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

กระทรวงอุตฯ เร่งผลักดันนโยบาย BCG มุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มุ่งเป้ายกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวทั่วประเทศภายในปี 2568

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายการพัฒนา BCG Model ของรัฐบาลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการเกิดของเสียโดยจัดการใช้ทรัพยากรภายในสถานประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) เพื่อกำหนดแนวทางและบูรณาการการจัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่ 4 เป้าหมายสำคัญ

ได้แก่ 1.การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากร 2.การสร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ และพลังงานในทุกระดับ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 3.การสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสีย ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 4.การตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียวผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อขับเคลื่อนสถานประกอบการในประเทศไทยยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้การหมุนเวียนทรัพยากร และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งเป้าหมายให้ในปี พ.ศ. 2565 มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม 60% ได้รับ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และสามารถสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.22 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 เทียบเท่า)

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสริมว่า กรอ. มีพันธกิจในการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้เริ่มโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งสิ้น ประมาณ 45,433 ใบรับรอง และในปี 2564 มีสถานประกอบการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวน 3,422 ราย

โดยมีเป้าหมายในปี 2568 โรงงานทั่วประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมดและในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กรอ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 – 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 268 ราย ประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จำนวน 236 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จำนวน 32 ราย


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ