ปรับระบบขออนุญาตจัดการ “กากอุตสาหกรรม” หนุนนโยบายส่งเสริม BCG

แฟ้มภาพ

ปลัดอุตฯรับนโยบายส่งเสริม BCG ปรับระบบการอนุญาตบริหารจัดกากอุตสาหกรรม จ่อออกประกาศ เพิ่มลิสต์กากฯ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตอีก 37 รายการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก และลดปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย เพื่อให้การขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายไปกำจัดหรือบำบัด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy (Bio Circular Green Economy) ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวต่อว่า กรอ.ได้พัฒนาระบบการขออนุญาตและการแจ้งการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดภาระการเดินทาง ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยได้พัฒนาและปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

วันชัย พนมชัย
วันชัย พนมชัย

สำหรับยุค Digital Transformer กรอ.ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการกำกับการขนส่ง กากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest) ขึ้นมาใช้ในการอนุญาต และติดตามรถขนกากอุตสาหกรรมอันตรายออกนอกโรงงานแบบทันที และตลอดเวลา (Real Time) สามารถติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่วโมง และควบคุมปริมาณการรับของเสียให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับบำบัด กำจัด ของโรงงานผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถกำกับดูแล ตรวจสอบ สั่งการ และดำเนินคดีกับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้สั่งการให้กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จำแนกชนิดของกากของเสียที่มีมากกว่า 800 รายการ

โดยแบ่งของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 64 รายการ ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงาน กากของเสียที่ต้องกำจัดด้วยวิธีเผาทำลาย จำนวน 20 รายการ และกากของเสียจำพวกน้ำมันใช้แล้ว จำนวน 22 รายการ ใช้เวลาพิจารณาอนุญาตไม่เกิน 1 วัน กากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และที่เป็นของเสียอันตราย ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ทำให้ ลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานจากเดิม 21 วัน เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบาย BCG Economy ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากกากของเสียหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอื่น ถ้าสามารถอนุญาตได้เร็ว ก็จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมของวงจรเศรษฐกิจด้านการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่ต้องนำไปกำจัด บำบัด เกิดการนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป


“ขณะนี้ กรอ.ได้เร่งดำเนินการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มเติมอีก 37 รายการ จากเดิม 27 รายการ รวมทั้งสิ้น 64 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดัน การดำเนินการตามนโยบายแห่งชาติ ด้าน BCG Economy อีกด้วย”

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ