กรมพัฒนาพลังงานทดแทนออกกฎ BEC 2 ฉบับ คุมมาตรฐานอาคารก่อสร้าง

Photo by Romeo GACAD / AFP

พพ.เดินหน้ากฏหมาย BEC ออกประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคาร BEC วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณและการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 ในราชกิจนาบุเบกษาแล้ว

สาระสำคัญของประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 นั้นจะเกี่ยวข้องกับค่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่าง ๆ

Advertisement

ประกอบได้ด้วย ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน ซึ่งอาคารก่อสร้างใหม่ใน 9 ประเภทอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานให้มีค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงนี้

สาระสำคัญของประกาศกระทรวง เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 นั้นจะเกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณของค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของแบบอาคารที่ออกแบบในระบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานโดยรวมในอาคาร

Advertisement

มีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลการตรวจประเมิน ว่าเจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบ ออพ.01 และแบบ ออพ.02 และให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการตรวจประเมิน เป็นผู้รับรองเพื่อประกอบในการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้วกับการก่อสร้างอาคารใหม่ ใน 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า สถานบริหาร โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป